སློབ་གསོ།         སྐད་ཡིག         རྩོམ་རིག        ཆོས་ལུགས།        སྒྱུ་རྩལ།        གསོ་རིག        དམངས་སྲོལ།        དཔེ་དེབ།         སྒྲ་བརྙན།        པར་མཛོད།         གློག་རྡུལ་དུས་དེབ།         དྲི་བ་འདོན་ས།       
 
བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་གི་སྟག་མགོ་ཆུ་མཛོད་འགྲམ་གྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་།
སྤེལ་དུས། 2018-01-05   ཡོང་ཁུངས། མི་དམངས་དྲ་བ།   རྩོམ་སྒྲིག་པ།  སྙིང་ལྕགས།
          མི་དམངས་དྲ་བའི་འཕྲིན། བོད་ལྗོངས་ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་སྟག་མགོ་ཆུ་མཛོད་འགྲམ་གྱི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ཁྱུ་དང་ཁྱུ་སྒྲིག་ནས་ཡོད་ལ། ལྷུན་གྲུབ་རྫོང་ནི་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་གི་དགུན་དུས་འཚོ་སྡོད་བྱ་ཡུལ་ཡིན་པ་རེད། 
          ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གཙོ་གནད་དུ་སྲུང་སྐྱོང་བྱེད་རིམ་དང་པའི་བྱ་རིགས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་ནི་མཐོ་སྒང་དུ་འཚོ་བའི་དམིགས་བསལ་བྱ་རིགས་ཤིག་དང་། འཛམ་གླིང་དུ་སྟོངས་ལ་ཉེ་བའི་སྲོག་ཆགས་རིགས་ཤིག་ཡིན་པ་རེད། ད་ལྟ། བོད་ལྗོངས་སུ་ཁྲུང་ཁྲུང་སྐེ་ནག་བསྡོམས་གྲངས་8000ལས་བརྒལ་ཡོད་པ་རེད། 
Copyright @ China Tibet Online
འདིར་འཁོད་ཡིག་རིགས་དང་པར་རིས་རྣམས་ཀྱི་པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བར་དབང་བས་དབང་བཅོལ་ཆོག་མཆན་མེད་པར་སྤྱོད་མི་ཆོག
E-Mail:zangwenbu@126.com
ཁ་པར།:010-58336716